Fundacja z Różą

Statut

STATUT

FUNDACJI Z RÓŻĄ

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja z Różą, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, zwane dalej  Fundatorem dnia 08-09-2017 roku i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 17 maja 1989 r. o stosunkach państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 nr 29 poz. 154  z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2.

1.      Fundacja posiada osobowość prawną

2.      Siedzibą Fundacji jest Częstochowa

3.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla bardziej efektywnego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju

4.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

 

§ 3.

1.      Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do  pracy i polityki socjalnej.

2.      Niezależnie od nadzoru państwowego nadzór sprawuje także Fundator, w którego imieniu będzie działała Przełożona Generalna.

§ 4.

1.      Swoje działania Fundacja kieruje do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do środowiska ludzi pracy, zapewniając grupie docelowej wszechstronną pomoc i wsparcie.

§ 5.

Cele Fundacji są następujące:

1)    pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)    działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)    działalność charytatywna;

4)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)    ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.[3]);

6)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9)    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

11) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

14) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

15) turystyka i krajoznawstwo;

16) promocja i organizacja wolontariatu;

17) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

18) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

19) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

20)  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym w pkt 1-19.

 

 

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1.      wszechstronnie rozumianą edukację i formację;

2.      mecenat kultury

3.      pracę z dziećmi, młodzieżą, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wychowawczej, kulturalnej, dydaktycznej, badawczej

4.      publikowanie i rozpowszechnianie wyników badań, prac badawczych, artykułów oraz dokumentów, związanych z naukami społecznymi oraz celami Fundacji

5.      organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym

6.      prowadzenie bibliotek oraz galerii sztuki

7.      organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym, rekreacyjnym, turystycznym z elementami edukacyjnymi

8.      współpracę z innymi Fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji

9.      inne działania zawierające się w zakresie celów ogólnych

§ 7.

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, aktywa finansowe, nieruchomości i ruchomości uzyskane oraz nabyte przez Fundację w toku jej działalności

 

§ 9.

1. Dochodami Fundacji są:

1.      subwencje,

2.      darowizny,

3.      spadki i zapisy,

4.      dotacje,

5.      dochody z działalności gospodarczej,

6.      przychody finansowe

       2.  Dochody Fundacji określone w ustępie 1 są w całości przeznaczone na realizację celów

           statutowych Fundacji

 

 

§ 10.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Władze Fundacji

 

§ 11.

Organami Fundacji są:

1.      Rada Fundacji

2.      Zarząd Fundacji

§ 12.

1.      Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym, nadzorującym i kontrolującym  działalność Fundacji.

2.      Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków powołanych przez Fundatora na czas określony, Kadencja Rady trwa na czas nieokreślony.

3.      Fundator  powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji według swojego uznania w każdym czasie.

4.      Każdy członek Rady Fundacji może zrezygnować z funkcji w składzie Rady Fundacji. Rezygnację składa się pisemnie lub ustnie do protokołu z posiedzenia Rady Fundacji

 

§ 13.

Zebranie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

 

§ 14.

1.      Fundator powołując członków Rady Fundacji wskazuje Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady oraz Wiceprzewodniczących, Członków, Sekretarza według swego uznania.

2.      Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji i Zarządzie fundacji.

 

§ 15.

1.      Zebranie Rady Fundacji może podejmować uchwały w przypadku obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady działającego w zastępstwie Przewodniczącego.

2.      Głosowania na zebraniu Rady Fundacji są jawne; uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3.      Uchwały Rady Fundacji podejmowane są w formie pisemnej. Podjęcie uchwały ustnej wymaga zgody Przewodniczącego Rady wyrażonej na piśmie.

 

§ 16.

Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

1.         ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. Umowy z członkami zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji;

2.         zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;

3.         uchwalanie na wniosek Zarządu programów działania Fundacji oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z ich wykonania;

4.         udzielanie absolutorium dla Zarządu;

5.         wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie oraz obciążanie nieruchomości;

podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją lub stowarzyszeniem

 

.

§ 17.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu

 

§ 18.

Rada Fundacji może powołać i odwoływać dodatkowe wewnętrzne organy Fundacji.

 

 

§ 19.

1.      Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za prowadzenie spraw Fundacji, jej wyniki finansowe i jest władny podejmować wszelkie decyzje niezastrzeżone dla kompetencji Rady Fundacji

2.      Zarząd składa się od 1 do 3 członków powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

3.      Fundator powołuje i odwołuje osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji wedle swego uznania w każdym czasie.

4.      W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wedle uznania Fundatora .

5.      Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za sprawowanie funkcji.

6.      Uchwały Zarządu podejmuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 20.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

 

§ 21.

Zarząd Fundacji przedstawia do zatwierdzenia w terminie do 30 czerwca coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły na zebraniu Rady Fundacji.

 

Działalność gospodarcza

 

§ 22.

W celu wsparcia i finansowania swoich celów, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1.         Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych - PKD 32.12.Z;

2.         Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych - PKD 32.13.Z

3.         sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z

4.         pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

5.         wydawanie książek – PKD 58.11.Z

6.         wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z

7.         działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;

8.         działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z;

9.         działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z;

10.     działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z;

11.     działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z

12.     działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z

13.     działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z.

14.     działalność organizacji religijnych – PKD 94.91.Z

1.        Prowadzenie działalności wymaga właściwego wyodrębnienia. Dochody z działalności przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 23.

1.        Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

2.        Zmian w statucie dokonuje Fundator.

 

 

§ 24.

W przypadku likwidacji Fundacji majątek Fundacji zostanie przekazany na cele społeczne zgodne z celami Fundacji i artykułem 1 ustawy o fundacjach.

 

§ 25.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.