Fundacja z Różą

Sprawozdanie z działalnośc - rok 2019

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Z RÓŻĄ

ZA ROK 2019

 

1.       

Fundacja z Różą z siedzibą w Częstochowie, ul. Przerwy-Tetmajera 33, kod pocztowy 42-207, adres korespondencyjny ul. Rejtana 33; 05-270 Marki, e-mail: fundacjazroza@gmail.com; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 08. 09. 2017 roku pod numerem 0000694380, REGON 368221888.

Zarząd Fundacji: Woźna Agnieszka Katarzyna – Członek Zarządu

                             Dorota Łyko – Członek Zarządu

                             Anna Duda – Prezes Zarządu

Swoje działania Fundacja kieruje do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do środowiska ludzi pracy, zapewniając grupie docelowej wszechstronną pomoc i wsparcie.
Cele Fundacji są następujące:

1)         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)         działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)         działalność charytatywna;

4)         podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)         ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.[3]);

6)         działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)         promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8)         działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9)         działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10)       nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

11)       działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

12)       kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

13)       wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

14)       ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

15)       turystyka i krajoznawstwo;

16)       promocja i organizacja wolontariatu;

17)       pomoc Polonii i Polakom za granicą;

18)     działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

19)       przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

20)       działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym w pkt 1-19.

 

2.       

Fundacja z Różą w okresie od 01. 01. 2019 roku do 31.12.2019 roku zrealizowała cele zawarte w punkcie 2, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 18 i 19 poprzez wszechstronnie rozumianą edukację i formację, mecenat kultury, pracę z kobietami, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wychowawczej, kulturalnej i profilaktycznej a także przez organizowanie konferencji, szkoleń i koncertów. Działalność ta przybrała następujące formy:

 

- zorganizowanie koncertu „Pieśń nad pieśniami” w dniu 15 czerwca 2019 roku w Lublinie

 i współorganizacja koncertu Nieszpory o Niepokalanym Sercu Maryi z bł. Honoratem w Gietrzwałdzie w dniu 23 czerwca 2019 roku (pkt 4, 12, 19).

- organizacja szkolenia z przedsiębiorczości, skierowanie do kobiet, które pracują w formie wolontariatu w Fundacji (pkt 9, 10, 16). Szkolenie przeprowadziła Maria Olszewska, założycielka MjjO, która posiada doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i biznesie.

- organizacja wolontariatu, działającego na rzecz eventów Fabryka Możliwości Kobiet (pkt 16, 19),

- prowadzenie spotkań z cyklu Fabryka Możliwości Kobiet: 6 października 2019 r. : „Porozmawiajmy o… kobiecie: w domu czy w pracy?”
Magda Frączek, Ewelina Kostrzewska, Joanna Paciorek – panel dyskusyjny i recital Magdy Frączek (pkt 2, 7, 9, 10, 12, 18)


- 17 listopada 2019 r., „Porozmawiajmy o… kobiecie: jak wychować córkę?”
Monika Iwanek, Emilia Cichecka, Dorota Łosiewicz – panel dyskusyjny i prezentacja firmy „Twe sukienki” (pkt 7, 9, 18, 19)

 

- prowadzenie warsztatów: „Odnaleziona” warsztaty bibliodramy w dniach 27-29 września i 8-10 listopada (pkt 2, 19) skierowanych do kobiet zagorzonych wykluczeniem społecznym.

- przeprowadzenie warsztatów pisania ikon „Kobiety Pisza ikony” (pkt 10, 12). Warsztaty prowadziła Ewy Grześkiewicz z Pracowni Agathos, a wykład z elementów antropologii miała dr Anna Duda

- przeprowadzenie warsztatów robienia biżuterii – hand made w Nowym Mieście nad Pilicą. Warsztaty prowadził Krzysztof Werbliński w dniach

- prowadzenie blogu mojeukrytepiekno ( 7, 11, 12, 16, 18, 19) – blog prowadzą wolontariusze Fundacji, publikują artykuły i eseje, dotyczące życia społecznego, pedagogiki pracy, formacji wewnętrznej i ogólnoludzkiej. Blog ma charakter edukacyjny, a zaangażowanie w taką działalność rozwija pasje i zainteresowania, uczy właściwego rozporządzania czasem i przeciwdziała patologiom społecznym.

 

Fundacja współpracowała z Instytucjami:

Centrum Promocji Kultury, Warszawa, ul. Podskarbińska 2

Centrum Kultury i Aktywności, Warszawa, Siarczana 6

Instytut Świecki Spigolatrici della Chiesa

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi

Katolickie Szkoły im. Bł. Bronisława Markiewicza w Markach

 

 

Fundacja z Różą działała w oparciu o wolontariuszy: Katarzyna Skwarczyńska,  Maria, Dorota Lekka, Hanna Niemierka, Daria Woźniak, Marta Domańska, Magdalena Parys, Monika Filipek, Magdalenia Kargol, Kamila Kruszyńska, Karolina Zgryźniak, Ewelina Kukla, Teresa Nowacka. W niektórych wydarzeniach uczestniczyli dodatkowo inni wolontariusze, pomagając w ich organizacji i promocji.  Fundację z Różą reprezentują w swych środowiskach ambasadorzy: Maria Krzosek i Marta Domańska.

 

 

3.      Informacje o prowadzone działalności gospodarczej:

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

 

4.      Uchwały Zarządu  Fundacji: odpisy w załączniku 1

5.      Suma uzyskanych przychodów:

2017 – 44 982,00 zł,

2018 – 133 745,00 zł

 

6.      Suma poniesionych kosztów:

2017– 45 314,19 zł

2018 – 132 636,95 zł

 

 

 

W tym:

- na realizację celów statutowych:

 

- administrację

 

 

                       - działalność gospodarczą

 

                       - pozostałe koszty:

 

7. Liczba osób zatrudnionych w fundacji - 0

- podział według stanowisk

- tylko w działalności gospodarczej

 

Łączna kwota wynagrodzeń: 0,00 zł

W tym:

Wynagrodzenia:

Nagrody: - 

Premie: -

Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych w działalności gospodarczej:

Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego członkom Zarządu:-

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:

Kwota ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: brak lokat

 

Nabyte nieruchomości:-0

Nabyte środki trwałe: 0

Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych.

 

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola Fundacji.